Ходимларнинг чекланган умумий сони (техник фойдаланиш ва хужалик булимининг техник хамда хизмат курсатувчи ходимлардан ташкари) 55 нафарни ташкил этади. Ёрдамчи ходимлар сони конунчилик хужжатларнга мувофик нормативлар буйича белгиланади. Бажариладиган илмий-тадкикот (фундаментал, амалий ва инновацион) ишларнинг хажмидан келиб чиккан холда илмий ходимлар шартнома асосида илмий-техника лойихаларини амалга ошириш учун жалб этиладилар. ) Институтнинг бюджетдан ташкрри манбалари уисобидан амалга оширилади. ) Штат бирликлари сони мазкур кррорга 3-иловага мувофик; 2027 йил 1 январга крдар боскичма-босрич макруллаштирилади.